ظرف نمونه گیری ادرار غیر استریل بکر

تماس بگیرید
استریلدارای حجم 60ccیکبار مصرفبدون اثر بر روی اسپرم و مایعات زیستیتولید شده بامواد دست اولدرپوش  بدو..

فیکساتور 100ml سیتولوژی Cyto Fix

تماس بگیرید
فیکساتور 100ml سیتولوژی Cyto Fix   نمونه های مورد استفاده در آزمایشگاه پاتولوژی شامل نمونه های بافت..
نمایش 1 تا 2 از 2 (1 صفحه)