هتلینگ ( تخت و لوازم جانبی )

هتلینگ ( تخت و لوازم جانبی )

شامل تجهیزاتی از قبیل : تخت بیمار, تخت معاینه, تابوره, پاراوان, کمد, ترالی, پایه سرم, چارت, بین, صندلی
021-55435143 @sedanmedsales 0921-4900864